LNV%2Dbegroting+2019+en+varkens+topics
Nieuws
©

LNV-begroting 2019 en varkens topics

Het ‘nieuwe’ ministerie van LNV zet met de eerste jaarbegroting in op een betere positie van veehouders, akkerbouwers, tuinders en vissers. Ook spant LNV zich in om landbouw en natuur zoveel mogelijk met elkaar te verbinden. Jonge boeren krijgen extra steun. Kringlooplandbouw is de kern.

Volgens LNV-minister Schouten zijn er forse maatschappelijke uitdagingen zoals klimaat, biodiversiteit, een eerlijke prijs voor de boer en voedselzekerheid. Daarom is innovatie een belangrijke pijler in de LNV-begroting van 2019. De bijdrage aan Wageningen Research is volgend jaar 92,7 miljoen euro en naar kennisontwikkeling en agrarische innovatie gaat 90,8 miljoen euro.

Het versterken van de positie van de boer in de keten vindt Schouten een belangrijk thema. Oneerlijke handelspraktijken worden aangepakt en er komen initiatieven om de verbinding tussen burger en boer te verbeteren. Ook komt er wet- en regelgeving voor het makkelijker kleinschalig produceren van streekproducten. Verder is in het regeerakkoord 75 miljoen euro gereserveerd om jonge boeren te ondersteunen met bedrijfsovernames en investeringen in innovatie te financieren.

Concrete euro's


Belangrijk voor de (intensieve) veehouderij is het kabinetsvoornemen om de leefomgeving in de veedichte gebieden te verbeteren. De 120 miljoen euro reeds toegezegde gelden om varkenshouders die willen stoppen op korte termijn te ondersteunen, zijn opgenomen in de LNV-begroting. Daarnaast is er 60 miljoen euro gereserveerd om innovaties in stal- en veehouderijsystemen door te voeren, waarvan 40 miljoen voor de varkenshouderij.

Circulair


Ook liggen de LNV-prioriteiten voor 2019 op het stimuleren van een gezonde en duurzame voedselkeuze, voedselveiligheid én de aanpak van voedselverspilling. LNV heeft de ambitie om de huidige voedselverspilling in 2030 te hebben gehalveerd.
De POV is verheugd over de kringloopgedachte, want varkens zijn bij uitstek ‘circulaire’ dieren. Bij de verwerking van granen, aardappelen, suikerbieten, de productie van bier, enzovoorts komen grote reststromen vrij, die nu al naar de varkenshouderij gaan. Wel dringt de POV er bij de LNV-minister op aan de kringlopen breder te bekijken. De circulaire economie steekt in op samenwerkingen met andere sectoren, waardoor een reststroom van de ene sector tot waarde wordt gebracht in de andere. Zo zouden varkens in de toekomst wellicht ook een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van het vraagstuk van de voedselverspilling. Ofwel: de reststroom van consumenten verwaarden.

Onduidelijkheden bij mest


Kringlooplandbouw biedt volgens de POV kansen voor mestverwerking. Mestverwaarding is nu vooral ‘aanbod-gedreven’ en moet zich tot een vraaggestuurde bedrijfstak ontwikkelen. Voor het sluiten van agrarische kringlopen is volgens de POV een professionele, optimale verwerking en vermarkting van biomassa van dierlijke oorsprong cruciaal: zonder meststoffen van dierlijke oorsprong zijn kringlopen niet te sluiten. LNV spreekt zich helaas niet uit over de wijze waarop innovaties en verbeteringen op het gebied van mestverwaarding gestimuleerd en gefaciliteerd gaan worden.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Woensdag
  28° / 15°
  10 %
 • Donderdag
  29° / 16°
  20 %
 • Vrijdag
  21° / 16°
  50 %
Meer weer