Vion+groeit+fors+in+openheid
Nieuws
©

Vion groeit fors in openheid

Vleesverwerker Vion maakt werk van transparantie, onder meer door een maats­ch­ap­pe­li­jk ver­ant­wo­ord on­der­ne­men vers­lag te publiceren. Voor het MVO-verslag 2016 ontving Vion onlangs de Kris­t­al­pri­js 2017 voor de snels­te sti­j­ger. Vion steeg op de Trans­pa­ran­tie­bench­mark van Neder­land maar liefst 92 plaatsen. Van de ruim 500 deelnemende bedrijven bekleedt Vion nu de 112e plek. Fran­cis Kint, CEO Vion: “Vion is heel trots en blij met het win­nen van deze pri­js. Het is een er­ken­ning voor ons werk, onze durf en onze pre­sta­ties en voor de sec­tor een enor­me sti­mu­lans.”

In dit ge­de­gen vers­lag zijn cru­cia­le on­der­de­len zo­als een model voor het creëren van waar­de, een be­schrij­ving van de waar­de­ke­ten en in­for­ma­tie met bet­rek­king tot sta­ke­hol­der­di­aloog op­ge­no­men. Vooral de ver­bin­ding tus­sen ma­te­riële the­ma’s en het waar­de­crea­tie­mo­del wordt door de Kristalprijs-jury op­mer­ke­li­jk tref­fend ge­no­emd. Een an­der sterk ele­ment van het MVO-vers­lag is dat voor bi­j­na ie­der ma­te­rie­el the­ma re­sul­ta­ten op kwan­ti­ta­tie­ve wi­jze wor­den ge­pre­sen­te­erd. Daar­naast spreekt de jury haar waar­de­ring uit voor het feit dat Vion met het pu­bli­ce­ren van een MVO-vers­lag kiest voor open­heid. Juist in een be­d­ri­jfstak die kri­tisch door de maats­ch­ap­pij wordt ge­volgd, is trans­pa­ran­tie niet al­ti­jd van­zelfs­pre­kend, maar des te meer van be­lang.

De Kris­t­al­pri­js is de pri­js voor de bes­te MVO-vers­lag­ge­ving die het mi­nis­te­rie van Eco­no­mi­sche Zaken en Kli­maat sa­men met de Ko­nin­k­li­jke Neder­land­se Be­ro­eps­or­ga­ni­sa­tie van Ac­coun­tants (NBA) in 2010 heeft op­ge­zet. De Kris­tal is de be­lan­gri­jks­te pri­js voor MVO-vers­lag­ge­ving in Neder­land. (Foto: RVO

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Blogs

Stelling

Loading

Weer

 • Woensdag
  17° / 14°
  70 %
 • Donderdag
  17° / 11°
  70 %
 • Vrijdag
  18° / 11°
  50 %
Meer weer