LNV%2Dbegroting%3A+sterkere+positie+boer+en+verduurzaming
Nieuws
© Varkens.nl

LNV-begroting: sterkere positie boer en verduurzaming

De positie van de boer krijgt nog dit jaar meer aandacht. Dat blijkt uit de op Prinsjesdag bekend gemaakte plannen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Verduurzaming van de veehouderij en dierenwelzijn blijven belangrijk.

Nog dit najaar stuurt het ministerie van LNV een wetsvoorstel naar de Tweede kamer om oneerlijke handelspraktijken te verbieden. Doel is het versterken van de marktmacht van boeren en het bevorderen van een gelijker speelveld. De omslag naar een toekomstbestendig landbouw staat of valt met het gegeven dat een boer een eerlijke en redelijke prijs krijgt voor het voedsel dat hij of zij produceert.

De eventuele knelpunten in de prijsvorming, bijvoorbeeld daar waar het gaat om het (niet) belonen van boeren die zich inspannen voor duurzaamheid, moeten inzichtelijker worden via een monitor van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). In 2021 start een commissie waar boeren terechtkunnen voor laagdrempelige geschillenbeslechting.

Stikstofaanpak

Het ministerie werkt komend jaar verder aan de stikstofaanpak. Daartoe investeert het rijk in bronmaatregelen als meer weidegang, betere stallen en beter voer. Er is de komende jaren 2 miljard euro beschikbaar, maar dat gaat behalve naar landbouw ook naar industrie, mobiliteit en de bouw.

Voor boeren die willen stoppen of omschakelen naar duurzame (kringloop)landbouw, komen er financiële regelingen en subsidies.

Er moet meer eiwit vanuit Nederland en Europa komen als onderdeel van een toekomstbestendige landbouw. Dat betekent meer eiwitrijke gewassen telen en eiwit halen uit reststromen als bietenblad, bierbostel, keukenafval en dergelijke. Verder zijn er projecten naar alternatieve eiwitten uit bijvoorbeeld zeewier.

Steun voor bronaanpak

Het ministerie blijft de verduurzaming van de veehouderij ondersteunen. Dat gebeurt met subsidies en het wegnemen van juridische belemmeringen. Voor de varkenssector is dit van belang bij de ontwikkeling van nieuwe stallen met bronaanpak die zorgt voor vermindering van de uitstoot van ammoniak, broeikasgassen en geur. Verder gaat het ministerie afspraken maken over het vergroten van de afzetmarkt voor duurzame producten.

Onderdeel van de verduurzaming is het dierenwelzijn. Samen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties onderzoekt LNV wat de kwetsbaarheden in slachterijen zijn. Doel is een betere borging van dierenwelzijn, voedselveiligheid en goed toezicht. Het ministerie kijkt hierbij in het bijzonder naar verlaging van de toegestane slachtsnelheid.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Donderdag
  10° / 3°
  70 %
 • Vrijdag
  12° / 3°
  30 %
 • Zaterdag
  17° / 4°
  70 %
Meer weer