Stikstofaanpak+gebiedsgericht+en+vrijwillig
Nieuws
©

Stikstofaanpak gebiedsgericht en vrijwillig

De urgentie van de stikstofproblematiek noopt het kabinet tot het snel uitwerken van concrete acties. Landbouw en verkeer zijn het eerst aan de beurt. LNV-minister Carola Schouten stuurde een brief daarover naar de Tweede Kamer. De rode draad: een gebiedsgerichte aanpak en geld vrijmaken voor vrijwillige sanering.

De agrarische sector ontkomt niet aan het versneld bijdragen aan het terugdringen van de stikstofuitstoot rond Natura 2000-gebieden. Het kabinet en provincies gaan gebiedsgericht boeren helpen die willen stoppen. Vrijwillige sanering is het uitgangspunt. Zogenoemde ‘piekbelasters’ in de omgeving van Natura 2000-gebieden komen het eerst in aanmerking voor deze slimme en warme sanering. Boeren die blijven, krijgen steun bij het investeren in nieuwe emissiearme stallen. Deze investering in innovaties zal ook het dierenwelzijn verbeteren en helpt blijvers om de omslag naar kringlooplandbouw te maken. Daarnaast wil Schouten gas geven op andere terreinen om de stikstofuitstoot van veehouderijen te verlagen: bronaanpak zoals het scheiden van urine en mest en voeraanpassingen. Hiervoor is zij van plan investeringsmaatregelen op te gaan zetten. Indien nodig zal de overheid ook juridische middelen beschikbaar stellen.

Natuurherstel


Daarnaast wil het kabinet direct fors investeren in direct natuurherstel, zoals de aanleg van bufferzones, extra ruimte voor natuurinclusieve landbouw en de aanleg van ‘klimaatbossen’. Ook verkent het kabinet met de provincies opties om 1.200 geplande herstelmaatregelen versneld uit te voeren, waaronder hydrologische herstelmaatregelen.

Tweede en derde etappe


Later in het jaar zullen adviezen van het Adviescollege over beweiden en bemesten volgens Schoutens brief worden omgezet in acties en maatregelen. Daarna gaat het Adviescollege ook aan de slag met de lucht- en scheepvaart, vrachtverkeer en openbaar vervoer. Stikstofeffecten van de sectoren en de mogelijke maatregelen zullen volgens planning in mei 2020 worden gepresenteerd.

Samen oplossen


Het kabinet hecht eraan stellig het beeld te ontkrachten dat bepaalde gebieden of sectoren exclusief verantwoordelijk zijn voor de stikstofproblematiek. Er zijn veel factoren die gezamenlijk leiden tot een bepaalde depositie. Op dit moment hebben we allemaal te maken met de consequenties daarvan, meldt Schouten in haar brief. "Het is aan ons allen om in gezamenlijkheid aan oplossingen te werken."

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Zaterdag
  19° / 10°
  50 %
 • Zondag
  22° / 9°
  70 %
 • Maandag
  19° / 12°
  30 %
Meer weer