Mestbeleid+herzien+biedt+kansen
Nieuws
©

Mestbeleid herzien biedt kansen

LNV-minister Carola Schouten gaat vaart zetten achter de aangekondigde fundamentele herbezinning op het mestbeleid. De ideeën die in de praktijk leven gaat zij benutten voor de herziening van het mestbeleid dat past in de LNV-visie. Fraudeprikkels uitbannen is een van de prioriteiten.

Schouten gaat het bijbehorende complexe stelsel van wet- en regelgeving tegen het licht houden. Het systeem zo maken dat het past binnen het werken naar kringlooplandbouw en het continue verbeteren en verduurzamen van productiemethoden. Efficiënt omgaan met lokaal beschikbare nutriënten. Ook het terugdringen van het gebruik van kunstmest is een speerpunt van LNV.

Tijdens het vormgeven van nieuw beleid, zet Schouten acties naar aanleiding van het zesde Actieprogramma door. Een van die punten is de versterkte handhavingsstrategie mest. Er is al veel bereikt om het nitraatgehalte in het grondwater te verlagen, maar op zuidelijke zand- en lössgebieden schiet het huidige mestbeleid volgens Schouten tekort. Dat is toe te schrijven aan te gedetailleerde regelgeving en de hoge administratieve lasten maar ook aan mestfraude. Vereenvoudiging van regels, langere termijn doelen en afspraken en fraudebestendigheid van herzien mestbeleid zijn prioriteit. Het beleid dient zo min mogelijk fraudeprikkels te bevatten met heldere regels die goed te handhaven zijn.

Input uit de praktijk


De in de praktijk levende ideeën gaat Schouten benutten voor die herziening. Boeren, mestverwerkers, waterschappen en drinkwaterbedrijven en andere organisaties hebben kennis van zaken en hebben vaak punten van verbetering. Dit najaar en begin 2019 gaat zij een dialoog voeren met voor de hand liggende betrokkenen, zoals sectorpartijen en regionale overheden. Daarnaast wil zij ook minder gebruikelijke spelers de kans geven om mee te denken. Dit zal gebeuren tijdens (regionale) bijeenkomsten, online consultaties en speciale bijeenkomsten voor boeren. Ook laat ze deskundigen het mestbeleid in andere EU-lidstaten onder de loep nemen. Door deze aanpak verwacht zij meer vernieuwende ideeën voor haar beleidsherziening op te pikken.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Donderdag
  10° / 3°
  70 %
 • Vrijdag
  12° / 3°
  30 %
 • Zaterdag
  17° / 4°
  70 %
Meer weer