Brabant koploper zorgvuldige veehouderij

Brabant wil koploper worden in zorgvuldige veehouderij. De productie in de veehouderij moet de gezondheid van boer, omwonende en dier centraal stellen en mag geen schade veroorzaken voor natuur en milieu. Agrarische ondernemers richten zich op kwaliteit en toegevoegde waarde en moeten een eerlijke prijs krijgen. Dit schrijven Gedeputeerde Staten in een voorstel naar Provinciale Staten voor de transitie naar een zorgvuldige veehouderij. Met het Statenvoorstel geven GS een vervolg aan de slotverklaring van het Brabantberaad van de werkconferentie ‘Zorgvuldige veehouderij’.


Voor de korte termijn zijn de maatregelen uit het Statenvoorstel gericht op:
- het voorkomen van overlast van geur, ammoniak, fijnstof en het verder terugdringen van antibiotica;
- productie die qua maat en schaal past in de draagkracht van de natuurlijke omgeving en het draagvlak van de omwonenden;
- het oplossen van knelpunten om overlastsituaties te beëindigen
- overleg aangaan met het Rijk om gezamenlijk verdergaande maatregelen te gaan nemen op het gebied van antibiotica, gezondheid en milieu.


Voor de middellange termijn zijn er volgens de provincie maatregelen nodig gericht op:
- een productie waarbij de gezondheid van boer, omwonende en dier centraal staat en geen schade voor natuur en milieu ontstaat;
- het realiseren van gesloten kringlopen en grondgebondenheid, waarbij de productie van veevoer en de aanwending van mest niet op mondiale schaal, maar op kleinere schaal plaatsvindt;
- kwaliteit en toegevoegde waarde en minder op bulk;
- verdere inzet op dierenwelzijn;
- een ‘eerlijke’ prijs.


Brabantse Zorgvuldigheidsscore
De ontwikkeling van een Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV) neemt in de overgang naar zorgvuldige veehouderij een belangrijke plaats in. Elke uitbreiding van bebouwing of bouwblok moet hieraan getoetst worden.
In de maatlat BZV zijn criteria opgenomen rond de thema’s volksgezondheid, dierenwelzijn, dierengezondheid, natuur en milieu. Als uitgangspunten voor de zorgvuldigheidscore geldt dat:
- alleen bovenwettelijke prestaties tellen; dit betekent dat er alleen punten verdiend worden als er maatregelen worden genomen die niet wettelijk zijn voorgeschreven;
- voldoende keuzevrijheid in maatregelen voor de ondernemer;
- betrouwbare borging is gerealiseerd;
- de score flexibel is en regelmatig naar boven wordt bijgesteld;
- de opzet eenvoudig, transparant en toegankelijk is;
- zoveel mogelijk aangesloten wordt bij bestaande systemen
In de jaren naar 2020 worden de minimumeisen op deze thema’s stapsgewijs verhoogd. Alle veehouderijen moeten op termijn voldoen aan de maatlat. Op achterblijvers zal vanuit de retail en provinciale- en rijksregelgeving druk worden uitgeoefend om de transitie naar zorgvuldige veehouderij te maken.


Gebiedsniveau
Ook de totale ontwikkeling van de bedrijven in een gebied is volgens de provincie van belang, daarom wil de provincie gebiedsprofielen in het leven roepen. De gemeenten krijgen een leidende rol bij het opstellen van gebiedsprofielen.


Economisch perspectief
Het dilemma bij verduurzaming van voedsel en dus ook van de veehouderij is volgens de provincie dat de consument aan de ene kant hoge eisen stelt, maar aan de andere kant vaak de goedkoopste producten kiest. Volgens de provincie is het aan het bedrijfsleven om nieuwe marktstrategieën en verdienmodellen te ontwikkelen. Rol van de overheid is om het bedrijfsleven hierbij te faciliteren met structuurversterkende maatregelen. Zoals bijvoorbeeld en faciliteren en aanjagen van innovatie en stimuleren van kennisontwikkelingen in de bedrijfsketens en tussen sectoren onderling.


Op 22 maart nemen Provinciale Staten hun besluit over het Statenvoorstel.


Download hier het Statenvoorstel.


 

Lees ook

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Zaterdag
  20° / 11°
  20 %
 • Zondag
  23° / 11°
  10 %
 • Maandag
  24° / 12°
  10 %
Meer weer