Denk+aan+methaanmogelijkheden+bij+stallenbouw
Nieuws Agrifirm

Denk aan methaanmogelijkheden bij stallenbouw

"Gaat u een nieuwe varkensstal ontwerpen? Laat u dan goed informeren over de do’s and dont’s als het gaat om methaan”, adviseert Jan Schellekens, adviseur Bedrijfsontwikkeling. U kunt namelijk wellicht al inspelen op bijvoorbeeld het benutten van dierwarmte voor de verwarming van de stal. Daarmee bespaart u op fossiele brandstoffen, wat een positief effect kan hebben op de mestkwaliteit en mestafzetkosten. Waarschijnlijk komt het eerste integraal duurzame stalsysteem pas in 2021 op de markt. Maar door daar nu al rekening mee te houden kunt u wellicht dan eenvoudig dit systeem inpassen en blijven voldoen aan de wetgeving rond methaan."

Naast de stikstofuitdagingen ligt er nog een ingewikkeld dossier: methaan. Ziet u ook door de bomen het bos niet meer? Jan Schellekens legt u uit wat de regels en toekomstverwachting rond methaan zijn.

Klimaatakkoord en coalitie Vitalisering Varkenshouderij

Het sterk verlagen van de emissie van methaan uit mestopslagen in en buiten de stallen. Dat is een van de pijlers binnen het klimaatakkoord. Binnen de coalitie Vitalisering varkenshouderij is daarbij het streven naar geen mestopslag in de stal en directe verwerking van de afgevoerde mest tot organische meststoffen. Dit onder de voorwaarde dat het technisch en financieel haalbaar is.

Wat is methaan?

Methaan is een sterk broeikasgas. Eén kg methaan is namelijk te vergelijken met 25 kg CO2-equivalenten. Om deze reden is methaanreductie een speerpunt voor de veehouderij. Methaan ontstaat door koude vergisting van drijfmest onder zuurstofloze omstandigheden. Dit geldt dus altijd bij de langdurige opslag van drijfmest. Om de methaanemissie te verlagen, dient u de drijfmest frequent, mogelijk zelfs dagelijks en volledig uit de stal af te voeren of mest en urine apart op te vangen en af te voeren.

Integraal stalsysteem voor ammoniak, geur, fijnstof en methaan

De methaanemissie staat niet op zichzelf. De emissie van ammoniak, geur en fijnstof moeten ook lager. Daarom is een integraal stalsysteem nodig, dat op al deze vlakken reduceert.

Jan Schellekens: "Er is op dit moment nog geen enkel geschikt integraal stalsysteem voor varkens."

85% ammoniakreductie

Een integraal stalsysteem voor een varkenshouder in Noord-Brabant, Limburg of Utrecht moet bij nieuwbouw voldoen aan 85% ammoniakreductie. In de rest van Nederland ligt dit lager. Een methaanreductiesysteem met alleen bronaanpak is dan waarschijnlijk niet voldoende om ook 85% ammoniakreductie te halen. Dan moet u alsnog aanvullende maatregelen treffen. Praktijkonderzoek moet uitwijzen wat de mogelijkheden zijn.

Nog geen geschikte integrale varkensstal

Er is op dit moment nog geen enkel geschikt integraal stalsysteem voor varkens. Er zijn wel diverse systemen in ontwikkeling en in de testfase. De verwachting is dat het eerste systeem pas op zijn vroegst in 2021 is erkend op basis van metingen.

Advies bij stallenbouw

Denkt u aan het verbouwen of bouwen van een varkensstal? Zorg dan dat u goed op de hoogte bent van de ontwikkelingen, ook rond broeikasgassen. Jan Schellekens en zijn collega-adviseurs Bedrijfsontwikkeling van Agrifirm Exlan helpen u hier graag mee. Neem vrijblijvend contact op via T 088 - 488 29 29 of exlanadvies@agrifirm.com.

Over Agrifirm

Agrifirm is een coöperatie waarin meer dan 10.000 Nederlandse veehouders en telers hun krachten hebben gebundeld. In de 120 jaar van ons bestaan is het...

Lees verder »